Счетоводни услуги от Dik Expert Счетоводна Къща Бургас за всеки бизнес, съвети, информация, цени, срокове и всичко което ви касае за счетоводни услуги

Счетоводни услуги са необходими на всеки бизнес за приключване на Счетоводни услуги по месеци или години.

Счетоводни услуги се предлагат от различни фирми както за малък бизнес така и за голям бизнес но кои счетоводни услуги са най подходящи за вас ние можем да ви кажем най-добре.

Счетоводни услуги бургас - ДИК ЕКСПЕРТ - Счетоводна Къща Бургас, Счетоводни Услуги Бургас, ДДС, ТРЗ, Месечно Счетоводно Приключване, Годишно Счетоводно Приключване

Счетоводни услуги, Счетоводна Къща, Счетоводна Къща Бургас, Счетоводни Услуги Бургас, ДДС, ТРЗ, Месечно Счетоводно Приключване, Годишно Счетоводно Приключване, Бургас, Варна, Пловдив, София, Плевен, счетоводни услуги, счетоводство, счетоводна къща, счетоводство на фирма, счетоводство на бизнес, годишно приключване, месечно счетоводство, годишно счетоводство, месечно счетоводство, годишни декларации, осчетоводяване на документи, счетоводство на предприятие, счетоводство на малак бизнес, godishno prikluchvane, mesechno schetovodstvo, godishno schetovodstvo, mesechno schetovodstvo, godishni deklaracii, oschetovodiavane na dokumenti, schetovodstvo na predpriatie, schetovodstvo na malak biznes, счетоводни услуги бургас, счетоводство бургас, счетоводна къща бургас, счетоводство на фирма бургас, счетоводство на бизнес бургас, годишно приключване бургас, месечно счетоводство бургас, годишно счетоводство бургас, месечно счетоводство бургас, годишни декларации бургас, осчетоводяване на документи бургас, счетоводство на предприятие бургас, счетоводство на малак бизнес бургас, schetovodni uslugi burgas, schetovodstvo burgas, schetovodna kushta burgas, schetovodstvo na firma burgas, schetovodstvo na biznes burgas, godishno prikluchvane burgas, mesechno schetovodstvo burgas, godishno schetovodstvo burgas, mesechno schetovodstvo burgas, godishni deklaracii burgas, oschetovodiavane na dokumenti burgas, schetovodstvo na predpriatie burgas, schetovodstvo na malak biznes burgas
Счетоводни услуги от ново поколение за всеки клиент както физическо лице така и юридическо лице.

Счетоводни услуги от Dik Expert са с най-високо качество и най-ниски цени на пазара. Това ви дава лидерска позиция в пазарната ефективност на съвременните вътрешни и външни пазари.

ДИК ЕКСПЕРТ - Счетоводна Къща Бургас - Счетоводни Услуги Бургас - тел: 0895 417 555

  • image1


  • image2
  • image4
  • image5
  • Счетоводни Услуги - ДДС, ТРЗ, Месечно Счетоводно Приключване, Годишно Счетоводно Приключване
  • Счетоводни Услуги Цени
  • За Нас
  • Контакт

Счетоводно обслужване

       ●  Изготвяне на счетоводна политика.
       ●  Изготвяне на индивидуален сметкоплан.
       ●  Месечно/тримесечно осчетоводяване на документация и информация, съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти.
       ●  Контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство.
       ●  Завеждане и отчитане на аналитично ниво на стоково - материалните запаси.
       ●  Отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи и амортизации, изготвяне на Счетоводен и Данъчен амортизационен план.
       ●  Изготвяне на дневници, справка-декларация, VIES декларация по ЗДДС и подаването им в НАП.
       ●  Изготвяне на Интрастат декларации и подаването им в НАП.
       ●  Изготвяне на платежни нареждания за осигурителни вноски, данъчни задължения и др.
       ●  Изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения към тях и обявяването им в НАП.
       ●  Попълване на трудови и осигурителни книжки.
       ●  Обработка на работни заплати, изготвяне на ведомости.
       ●  Ежемесечно изготвяне и подаване в НАП на декларации образец №1 – за осигурените лица и №6 – за дължими осигурителни вноски.
       ●  Изготвяне на документи за болнични листове и подаване в НОИ.
       ●  Изготвяне на Годишни финансови отчети съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти.
       ●  Изготвяне на годишни данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ и чл. 92 от ЗКПО и подаването им в НАП.
       ●  Изготвяне на Годишни отчети за дейността и подаването им в НСИ.
       ●  Изготвяне и подаване на месечни и тримесечни статистически справки към НСИ.
       ●  Изготвяне на вторични счетоводни документи.
       ●  Представителство пред органите на НАП, НОИ и НСИ.

Свържете се с нас

Мобилен телефон : 0895 417 555